เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี

  • วันที่ 7 เม.ย. 2563
  • 892 ครั้ง

ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี

วิสาหกิจชุมชน  ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี

ที่ตั้ง เลขที่  514/1  หมู่ที่  2  ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-862723

รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขที่  6-50-07-01/1-0010

ประวัติความเป็นมา

หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เห็นว่าชาวบ้านในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ฐานะยากจน จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ มีการฝึกอบรมงานวิชาชีพให้กับกลุ่มเยาวสตรีและแม่บ้าน เพื่อจะได้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้จนมีความชำนาญ และมีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ตั้งแต่ ปี 2534

แชร์ผลิตภัณฑ์นี้: