เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาล

053-299523 ต่อ 113

นายวิโรจน์  รัตนทอง

นายวิโรจน์ รัตนทอง

รองปลัดเทศบาล

053-299523 ต่อ 120

สำนักปลัดเทศบาล


นายวิวัฒน์ โดยบุญ

นายวิวัฒน์ โดยบุญ

หัวหน้าสำนักปลัด

053-299523 ต่อ 207

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันฐภัชสรณ์  วงศ์สุวรรณ์

นางสาวนันฐภัชสรณ์ วงศ์สุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


053-299523 ต่อ 202

ฝ่ายปกครอง

นางนิตปอน ผาดงยาง

นางนิตปอน ผาดงยาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


053-299523 ต่อ 203

ฝ่ายอำนวยการ

นายทวีศักดิ์ คำขัติ

นายทวีศักดิ์ คำขัติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


053-299523 ต่อ 201

กองคลัง


นายกฤษฎา คงสง

นายกฤษฎา คงสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-299523 ต่อ 303

ฝ่ายพัฒนารายได้

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


053-299523 ต่อ 301

กองช่าง


นายคนึง  ฆ้องเล็ก

นายคนึง ฆ้องเล็ก

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-299523 ต่อ 401

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวศิริรัตน์  ดาบแก้ว

นางสาวศิริรัตน์ ดาบแก้ว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

053-299523 ต่อ 204

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายนพดล สวัสดิ์

นายนพดล สวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

กองการศึกษา


นายบุญเลิศ  ปิ่นนาค

นายบุญเลิศ ปิ่นนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

053-299523 ต่อ 402

ฝ่ายบริหารการศึกษา

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา