เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีรยุทธ  ปิ่นแก้ว

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาล

นายวิโรจน์  รัตนทอง

นายวิโรจน์ รัตนทอง

รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


สิบเอกณรงค์ ควรสมาคม

สิบเอกณรงค์ ควรสมาคม

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฤทัย จิรอมรกุล

นางสาวฤทัย จิรอมรกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

นางรัตนาภรณ์  ปานประดิษฐ์

นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นางนิตปอน ผาดงยาง

นางนิตปอน ผาดงยาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางนภาศิริ รัตนประชารมย์

นางนภาศิริ รัตนประชารมย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางจีรภรณ์  ยะกิจ

นางจีรภรณ์ ยะกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

กองช่าง


นายวิโรจน์ รัตนทอง

นายวิโรจน์ รัตนทอง

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายวีรยุทธ  ปิ่นแก้ว

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา


นายบุญเลิศ  ปิ่นนาค

นายบุญเลิศ ปิ่นนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา