เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลแม่ริม ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ริม และประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแม่ริม ได้ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงานที่ต้องจัดทำบริหารสาธารณะให้แก่ชุมชน การปฏิบัติงานต้องมุ่งที่ผลสำเร็จของงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 7.15 MB. 26

แชร์หน้านี้: