เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

  • วันที่ 13 ส.ค. 2564
  • อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล (คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ)
2. ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ (ขั้นรับหลักการ)
3. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
4. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการเบิกตัดปีกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารหอประชุมพัฒนาอนุสรณ์เทศบาลตำบลแม่ริม
5. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 12 (ตั้งเป็นรายการใหม่)
6. พิจารณาการขออนุญาตทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
7. คัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่ริม
8. คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม
9. คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม

โดยนางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้: