เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ตัวชี้วัดการประเมิน ITA

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA เทศบาลตำบลแม่ริม

ข้อ

ข้อมูล

ลิงค์ข้อมูลในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

Link

2

ข้อมูลผู้บริหาร

Link

3

อำนาจหน้าที่

Link

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

Link

5

ข้อมูลการติดต่อ

Link

6

กฏหมายที่เกียวข้อง

Link

การประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

8

Q&A

Link

9

Social Network

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

Link

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Link

การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Link

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Link

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Link

17

E-Service

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Link

22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Link

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link

30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Link

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Link

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Link

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Link

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Link

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Link

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Link

แผนป้องกันการทุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link

แชร์หน้านี้: