เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

สิบเอกณรงค์ ควรสมาคม

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฤทัย จิรอมรกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัสภรณ์ ทอเตี้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ ชาภูวงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสุริยะ วงศาโรจน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิจจารีย์ สังข์เรือง

นิติกรปฏิบัติการ

ว่าง

นิติกร

ฝ่ายอำนวยการ

นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัณฐุ์ลดา ทองนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอาภาภรณ์ บุญมาก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายปกครอง

นางนิตปอน ผาดงยาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวพิชญา สังข์เรือง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณัฐวีรกร ตานาคา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน