เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

สิบเอกณรงค์ ควรสมาคม

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฤทัย จิรอมรกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัสภรณ์ ทอเตี้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนิจจารีย์ สังข์เรือง

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุริยะ วงศาโรจน์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกัณฐุ์ลดา ทองนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววันเพ็ญ ชาภูวงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายปกครอง

นางนิตปอน ผาดงยาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวพิชญา สังข์เรือง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณัฐวีรกร ตานาคา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน