เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ