เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิชนันท์ จุลบุตร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข