เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นายบุญเลิศ ปิ่นนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ เอกตะ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ