เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายคนึง ฆ้องเล็ก

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-299523 ต่อ 401

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอนุภาพ เกิดผล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวฐิติกา ทองนาค

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง

นายช่างโยธา