เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายวิโรจน์ รัตนทอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอนุภาพ เกิดผล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าง

นายช่างโยธา