เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองคลัง

น.ส.ศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางจีรภรณ์ ยะกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นายพศรัณย์ อนุพงศ์พิพัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพัชรีภรณ์ สิทธิสม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้