เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางนภาศิริ รัตนประชารมย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางจีรภรณ์ ยะกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวอาภาภรณ์ บุญมาก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพศรัณย์ อนุพงศ์พิพัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพัชรีภรณ์ สิทธิสม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน